Ponte Maria Pia

ponte_maria_pia_porto_1900

Comments

  1. j. manuel cordeiro says:

    Wow! Grande foto.